1. Gebruiksvoorwaarden

De website van Activum Boekhouders biedt gratis toegang tot bepaalde informatie. Het gebruik van de website geldt als een aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

A. Toegankelijkheid van de website

Activum Boekhouders tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding. Activum Boekhouders behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

B. Gebruik

De klant mag de website en de diensten on-line van Activum Boekhouders maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden. Zijn onder meer verboden:

– Elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);

– Elk praktijk die de goede werking van de dienst van Activum Boekhouders kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen; – Elk gebruik dat de reputatie van Activum Boekhouders schade kan toebrengen;

– Elk commercieel gebruik van de gegevens en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt. Elke schending van de beveiliging van de servers of het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechterlijke of strafrechtelijke vervolgingen.

C. Wijziging van de website

Activum Boekhouders behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten on-line op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

D Aansprakelijkheid

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Activum Boekhouders is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. Activum Boekhouders is niet verantwoordelijk voor bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elke plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

E. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Activum Boekhouders. Sommige namen, tekens en logo’s op deze site mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

F. Links naar andere sites

De website bevat links naar ander e websites die de gebruiker kunnen interesseren. Activum Boekhouders is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor de inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens.

G. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende zaak worden ingeleid. Elke juridische verhouding tussen de Activum Boekhouders en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.