Privacy statement Activum Boekhouders 

Voor het leveren van onze diensten worden er persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de GDPR. In zin van deze verwerkingen wordt Activum Boekhouders BV beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring licht de verwerkingen verder toe.

Inhoud

 1. Inhoud
 2. Informatie over de verantwoordelijke
 3. Verzameling van persoonsgegevens
 4. Gebruik van persoonsgegevens
 5. Bewaartermijnen van persoonsgegevens
 6. Beveiliging van uw persoonsgegevens
 7. Jouw rechten als natuurlijke persoon
 8. Algemene informatie

1. Informatie over de verantwoordelijke 

Activum Boekhouders BV Heirstraat 197 3630 Maasmechelen België Ondernemingsnummer 0847.179.984 RPR Antwerpen afdeling Tongeren 

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u ons, Activum Boekhouders BV, bereiken via privacycontact@activum-boekhouders.be, of per post verstuurd naar het bovenstaande postadres. 

2. Verzameling van persoonsgegevens 

Er worden persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie met ons hebben. Dit omvat huidige en potentiële klanten, huidig en potentieel personeel, leveranciers en opdrachtgevers. 

Deze gegevens worden enerzijds door de klant aan ons ter beschikking gesteld, en ontvangen wij anderzijds via overheidsdiensten. 

3. Gebruik van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Activum Boekhouders BV of haar partners voor de uitvoering en het leveren van hun diensten. Welke gegevens hier concreet voor verwerkt worden, hangt af van de diensten die we u verlenen. 

Uw gegevens worden niet doorverkocht. 

Klantenbeheer 

Volgende gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, alsook omwille van wettelijke verplichting: 

 • Identificatiegegevens 
 • Rijksregisternummer 
 • Persoonlijke kenmerken 
 • Leefgewoonten 
 • Professionele gegevens (opleiding en beroep) 
 • Lidmaatschappen 
 • Gerechtelijke gegevens 
 • Woningkenmerken 
 • Gezinssamenstelling 
 • Financiële bijzonderheden 
 • Opleiding en vorming 
Leveranciersbeheer 

Volgende gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst: 

 • Identificatiegegevens van u als leverancier en/of mogelijk bepaalde van uw werknemers. 
 • Financiële betaalgegevens 
 • Opleiding en vorming 
Klantenrelatie 

Voor het onderhouden van de klantenrelatie houden wij identificatiegegevens van u bij. Dit is in het gerechtvaardigd belang van Activum Boekhouders BV. Zo kunnen wij u mailen of bellen om u op de hoogte te brengen van zaken die wellicht in uw belang zouden kunnen zijn. 

Financiële administratie 

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om onze boekhouding te voeren en het gerechtvaardigd belang om onze administratie en facturatie bij te houden, worden volgende gegevens verwerkt: 

 • • Identificatiegegevens 
 • • Factuurgegevens 
Aanwerven van personeel 

Op basis van uw toestemming en het gerechtvaardigd belang om de juiste medewerker aan te werven, verwerken wij uw: 

 • • Identificatiegegevens 
 • • Persoonlijke kenmerken 

Basis van wettelijke verplichting 

Volgende gegevens worden verwerkt omdat we verplicht zijn deze te verwerken ten behoeve van de wettelijke verplichtingen en fraudepreventie die ons opgelegd worden als ITAA-vennootschap: 

 • • Identificatiegegevens 
 • • Rijksregisternummer 
 • • Financiële bijzonderheden 
Wifi-netwerk 

Indien u gebruik maakt van ons wifi-netwerk, geeft u uw toestemming om identificatiegegevens van uw toestel te verwerken. Deze worden enkel gebruikt ter beveiliging van ons netwerk, en om misbruik te voorkomen. 

Online raadpleging van bestanden 

Indien u ervoor kiest om verschillende van uw documenten online te kunnen raadplegen, geeft u toestemming voor de verwerking van uw identificatiegegevens om dit mogelijk te maken. 

4. Delen van persoonsgegevens 

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of volgende uit een wettelijke verplichting. 

Uw gegevens worden mogelijk wel gedeeld met: 

 • • Externe dienstverleners waar wij beroep op doen met betrekking tot onze ICT-diensten, wiens verwerking mogelijk voor een beperkt deel uitgevoerd wordt in de Verenigde Staten van Amerika. 
 • • Alle wettelijk verplichte derden, wanneer van toepassing (onder meer belastingadministratie, openbaar ministerie en politie). 

5. Bewaartermijnen van persoonsgegevens 

Uw gegevens in verband met klantenbeheer, leveranciersbeheer en wettelijke verplichtingen (o.a. fraudebestrijding) worden 10 jaar bijgehouden. 

Andere gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, tenzij er een wettelijke verplichting van toepassing is of de periode waarbinnen een rechtsvordering plaatsvindt of plaats kan vinden. 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we verscheidene technische en organisatorische maatregelen in plaats. Ook worden deze maatregelen regelmatig gecontroleerd en herbekeken. Zo zijn bijvoorbeeld onze informaticasystemen beveiligd, en is ons personeel op de hoogte van mogelijke gevaren bij het behandelen van persoonsgegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacycontact@activum-boekhouders.be. 

7. Jouw rechten als natuurlijke persoon 

Het recht op informatie 

U heeft het recht op informatie rond uw persoonsgegevens. Zo kan u ons altijd vragen welke soort persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij deze verwerken, aan wie wij deze doorgeven en hoelang deze worden bewaard. 

Het recht op inzage 

U heeft het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

Het recht op rectificatie 

U heeft het recht om ons te vragen een foutief persoonsgegeven te corrigeren en/of aan te vullen. 

Het recht tot beperking van verwerking 

U heeft in bepaalde gevallen het recht te vragen de verwerking te beperken of te staken. 

Het recht op bezwaar 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van uw specifieke situatie. Dit kan voor alle doelen waarbij de rechtmatigheid rust op het gerechtvaardigd of algemeen belang. 

Het recht op overdraagbaarheid 

U heeft het recht om ons te vragen uw digitale persoonsgegevens, die u heeft verstrekt, over te dragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit geldt voor alle verwerkingen waarbij de rechtmatigheid rust op toestemming of een overeenkomst. 

Het recht om uw toestemming in te trekken 

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te kunnen trekken. 

Het recht op verwijdering 

U heeft het recht om ons te vragen uw betrokken persoonsgegevens te verwijderen indien: 

Uw persoonsgegeven niet meer door ons hoeft verwerkt te worden U de toestemming voor de verwerking intrekt, en er geen andere rechtmatigheid is U bezwaar maakt Wij de gegevens onrechtmatig verwerken 

Klacht neerleggen 

U kan zich voor klachten te allen tijde richten tot onze contactpersoon privacycontact@activum-boekhouders.be. 

Indien u wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Deze is te bereiken via: 

contact@apd-gba.be Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35 Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL 

8. Algemene informatie 

Wij behouden het recht om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op deze pagina zal u steeds de meest recente versie terugvinden. Eventuele toekomstige aanpassingen zullen u meegedeeld worden via mail indien uw emailadres door u aan ons verstrekt is