Hoe kies ik mijn handelsnaam?
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming zaken doet. Voor een eenmanszaak kiest men er vaak voor om zijn eigen naam voor de zaak te gebruiken. Dit is niet verplicht, men mag ook een naam verzinnen.
In België wordt er een onderscheid gemaakt tussen de handelsnaam en de maatschappelijke benaming van een vennootschap. De naam waaronder een vennootschap naar buiten treedt (BVBA, NV,…) noemt men een vennootschapsnaam. Deze wordt beschermd door de vennootschapswet, de handelsnaam valt onder de Wet op de Handelspraktijken.
Indien een onderneming haar diensten verleent onder de handelsnaam of vennootschapsnaam, om zo deze diensten te onderscheiden van de concurrentie, dan is die naam ook een merk. Om je te beschermen tegen namaak kan je best je merk deponeren. Een merk behoort tot het kapitaal van de onderneming (vb Coca Cola).
Bij de keuze van je naam zorg je ervoor dat de naam makkelijk uitspreekbaar is en dat potentiële klanten deze kunnen herkennen en onthouden.
Men is vrij om zelf een handelsnaam te kiezen. De enige beperking is dat de naam die u kiest niet dezelfde mag zijn als deze van een bestaande onderneming. Indien de naam toch reeds wordt gebruikt door een andere onderneming en er zou verwarring kunnen ontstaan, mag elke belanghebbende eisen dat de naam wordt gewijzigd.

Mag iemand anders mijn handelsnaam gebruiken?
Het recht op het gebruik van een bepaalde handelsnaam hangt niet af van een registratie, maar ontstaat door het eerste publiek gebruik ervan. Op het ogenblik dat uw onderneming onder een bepaalde naam naar buiten treedt, is die naam beschermd.
In geval van betwisting zal de rechtbank onderzoeken wie de naam als eerste gebruikte. Dit kan grote problemen veroorzaken. Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt nagegaan of de gekozen naam al bestaat. Deze controle beperkt zich tot het arrondissement waarin men zich wil vestigen. Het is dus aan te raden zelf na te gaan of de naam reeds in gebruik is. Men moet niet alleen rekening houden met handelsnamen maar of met merken met een gelijkaardige naam. Om dit na te gaaan kan men bij de notaris terecht of op de website van het Ministerie van Economie bij de afdeling Intellectuele Eigendom.

Hoe bescherm ik mijn vennootschapsnaam?
De vennootschapswet bepaalt dat elke vennootschap een naam moet kiezen, verschillend van elke andere bestaande vennootschap. De eerste gebruiker van die naam kan dit zonder mogelijke verwarring aantonen en kan eisen dat de andere vennootschapsnaam moet worden gewijzigd. Hij kan ook schadevergoeding vragen.

Wat is “een naam laten deponeren als merk”?
Benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers enz. kunnen als merk worden beschouwd. Het is aan te raden uw merk te deponeren vooraleer u het naar het publiek toe begint te gebruiken, maar u dient het dan wel binnen een bepaalde tijd te gebruiken. De inschrijving van een merk geeft een bescherming van bepaalde duur en maakt het mogelijk zich tegen namaak te verzetten. De prijs van het deponeren kan oplopen tot 550€. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Economie.
U kan voor het nagaan of een naam reeds beschermd is een nieuwheidsonderzoek aanvragen bij het Benelux-Merkenbureau. Indien de naam nog niet beschermd is mag hij gebruikt worden en gedeponeerd worden als merk. De bescherming is dan geldig in het hele Beneluxgebied. Let wel: indien een vennootschap de eerste gebruiker was van een handelsnaam, kan deze zich ertegen verzetten dat iemand deze naam als merk zou deponeren.

Wat gedaan bij onrechtmatig gebruik van mijn naam of merk?
Als uw naam wordt gestolen of onrechtmatig gebruikt door iemand anders kan u naar de Rechtbank van Eerste Aanleg gaan om deze concurrent te doen stoppen. De wet voorziet een aantal mogelijke straffen: staking van de activiteiten, in beslagname van namaakproducten, schadevergoeding en interesten. Om zeker te zijn dat niemand anders gebruik maakt van uw naam of merk kan u de Kruispuntbank voor Ondernemingen dit laten nakijken. U kan ook de merkenregisters voor de Benelux laten nakijken op identieke of sterk gelijkende namen.

Wat is een patent of octrooi?
Een patent of octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding. Die toekenning gebeurt na aanvraag en betaling van een fee door een octrooibureau. In dit octrooibureau oefenen verschillende octrooigemachtigden hun beroep uit. Dit zijn deskundigen die voor de belanghebbende het octrooi aanvragen. De octrooihouder of patenthouder is degene aan wie het octrooi of patent is verleend. Via de octrooiwet worden uitvinders beschermd tegen onrechtmatig gebruik van hun uitvinding. De twee belangrijkste octrooibureau’s zijn het US Patent Office en het European Patent Office.